knot

A curve formed by an interlacing piece of spring by joining the ends.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.