isosceles triangle

A triangle with at least two equal sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.