isosceles

A polygon with two sides equal in length.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.