interval

A set of values between two endpoints.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.