intersecting lines

Lines that have only one point in common.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.