intercepted arc

The arc of a circle within an inscribed angle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.