inscribed polygon

A polygon placed inside a circle so that each vertex of the polygon touches the circle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.