infinity

A limitless quantity.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.