infinite geometric sum

if .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.