inequality

A mathematical expression which shows that two quantities are not equal.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.