image

The result of a transformation on an object.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.