hypotenuse

The side opposite the right angle in a right triangle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.