horizontal

A line with zero slope.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.