area of a circle

The area of a circle can be found with the formula , where is the radius.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.