hexagon

A polygon that has six angles and six sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.