graph

A visual representation of data.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.