area

The number of square units covering a shape or figure.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.