frequency

The number of times a particular item occurs in a data set.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.