arc

A portion of the circumference of a circle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.