formula

An equation that states a rule or a fact.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.