focus

Imaginary point used in parabolas, hyperbolas, and ellipses.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.