finite

Not infinite. Finite has an end.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.