Fibonacci Sequence

A sequence whereby each number is the sum of the two numbers preceding it.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.