approximate

Nearly correct or exact.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.