factoring

To break an expression into its factors. For factoring strategies, enter 'factoring strategy' into Mathway.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.