factor tree

A diagram representing a systematic way of determining all the prime factors of a number.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.