face

A flat surface of a three-dimensional figure.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.