exterior angle of a polygon

The angle outside a polygon formed by extending one of its sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.