expression

A mathematical symbol, or combination of symbols, representing a value, or relation. Example: .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.