exponential growth

Exponential growth can be calculated with the formula: .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.