event

In probability, a set of outcomes.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.