even number

A natural number that is evenly divisible by .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.