evaluate

To substitute number values into an expression.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.