estimate

An approximate calculation of a value.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.