equivalent fractions

Fractions that reduce to the same number.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.