equivalent equations

Two equations with the same solutions.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.