equivalent

Two or more expressions that have the same value.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.