annulus

The portion of a plane bounded by two concentric circles in the plane.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.