equilateral triangle

A triangle that has three equal sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.