equilateral

A figure containing all equal sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.