equation of a circle

With center at : .
With center at : .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.