equals

To be the same in value (symbol: ).
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.