empty set

A set that contains no elements.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.