anion

An ion with more electrons than protons, giving it a net negative charge.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.