eliminate

To remove, to get rid of.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.