element

A member of a set. See also chemical element.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.