electron

A subatomic particle that carries a negative electric charge.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.