edge

The line segment where two faces of a polyhedron meet.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.