double

To multiply by ; determine twice as much.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.