angle

The union of two rays with a common endpoint, called the vertex.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.